Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH 

§ 1 Postanowienia ogólne. 

 1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług szkoleniowych przez Firmę “Manualni” oraz warunki zawierania umów o świadczenie takich usług. 
 2. Zamawiając usługę, Zamawiający/Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z jej opisem, warunkami oraz Regulaminem świadczenia usług szkoleniowych, a także, że akceptuje wszystkie postanowienia tego Regulaminu.  

§ 2 Terminologia

 1. Regulamin – oznacza niniejszy dokument. 
 2. Firma lub Organizator – oznacza przedsiębiorcę o nazwie AKADEMIA MASAŻU MANUALNI spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Szlak 14/3, 31-161 w Krakowie, KRS. 0001081483. NIP. 6762660471. REGON. 527456864., adres e –mail: biuro@manualni.com
 3. Szkolenie – każda usługa szkoleniowa świadczona przez Organizatora. 
 4. Zamawiający – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która zdecydowała zgłosić osobę/y delegowane do udziału w szkoleniu. 
 5. Uczestnik – osoba, która sama zgłosiła się na szkolenie lub osoba, którą Zamawiający skierował do udziału w szkoleniu organizowanym przez Firmę.
 6. Zgłoszenie – fakt przesłania przez Zamawiającego/Uczestnika prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszenia, znajdującego się na stronie www.manualni.com. Zgłoszenie jest formalnym zobowiązaniem Zamawiającego/Uczestnika do udziału uczestnika w szkoleniu oraz do zapłaty za szkolenie, na zasadach określonych  w niniejszym regulaminie.  
 7. Formularz zgłoszenia – dokument wypełniony on-line na stronie www.manualni.com lub dokument wypełniony według wzoru przekazanego przez Firmę (w przypadku zgłaszania przez Zamawiającego większej liczby Uczestników), który Zamawiający/Uczestnik przesyła w celu zgłoszenia udziału swojego/uczestnika/ów w szkoleniu on – line lub drogą mailową (w przypadku zgłoszenia większej liczby osób przez Zamawiającego). Skuteczne przesłanie formularza zgłoszenia jest równoznaczne z zapoznaniem się Zamawiającego/Uczestnika z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 
 8. Potwierdzenie udziału – informacja, która przesyłana jest drogą elektroniczną przez Firmę do Zamawiającego/Uczestnika w odpowiedzi na zgłoszenie. Przesłanie potwierdzenia udziału jest jednocześnie potwierdzeniem faktu otrzymania opłaty przez Firmę. 
 9. Umowa o świadczenie usług – zespół oświadczeń woli, składanych przez Firmę  i Zamawiającego/Uczestnika, w formie wskazanej w niniejszym Regulaminie, wyczerpujący istotne postanowienia tego rodzaju czynności prawnej. Za chwilę zawarcia umowy uznaje się przesłanie Zamawiającemu/Uczestnikowi potwierdzenia udziału w szkoleniu. 
 10. W przypadku, jeżeli Uczestnik jest konsumentem, wraz z potwierdzeniem udziału  w szkoleniu otrzyma informacje sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014.827 z dnia 2014.06.24) w formie elektronicznej (pliku PDF) wraz ze wzorem oświadczenia o odstąpieniu od umowy, na co Uczestnik wyraża zgodę, wysyłając formularz zgłoszeniowy. Informacja i formularz będą również dostępne na stronie www.manualni.pl. 

§ 3 Zobowiązania Stron Umowy 

 1. Firma zobowiązuje się przeprowadzić na rzecz Zamawiającego/Uczestnika szkolenie w zakresie określonym w opisie szkolenia oraz na zasadach określonych  w niniejszym Regulaminie. 
 2. Firma zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować jakość każdego szkolenia zgodnie z opisem danego szkolenia, zamieszczonym na stronie www.manualni.com
 3. Zamawiający/Uczestnik zobowiązany jest przed wypełnieniem formularza zgłoszenia zapoznać się z niniejszym Regulaminem i go zaakceptować. 
 4. Zamawiający/Uczestnik winien przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu. 

§ 4 Warunki zgłoszenia/Warunki udziału w szkoleniu. 

 1. Zgłoszenie na kurs odbywa się przy pomocy wypełnionego i przesłanego formularza zgłoszenia on-line na stronie www.manualni.com  Zamawiający zgłaszający większą ilość Uczestników, może skorzystać z formularza zgłoszenia, przesłanego mu w tym celu drogą mailową przez Organizatora. 
 2. W formularzu zgłoszenia Zamawiający/Uczestnik zobowiązany będzie podać poniższe dane: 
 • Imię i nazwisko, 
 • Adres e- mail, 
 • nr telefonu,  a w przypadku gdy Zamawiający/Uczestnik będzie przedsiębiorcą, dodatkowo: 

o firma (nazwa) przedsiębiorcy o siedziba o numer NIP 

 1. W odpowiedzi na prawidłowo wypełniony i przesłany formularz zgłoszenia Zamawiający/Uczestnik dokonuje płatności w wysokości 100% całkowitego kosztu szkolenia z możliwością odstąpienia od umowy najpóźniej 10 dni przed rozpoczęciem szkolenia. 
 2. Zamawiający/Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty, o której mowa w ust. 3  w terminie 7 dni od dnia poinformowania go przez Organizatora o sposobie dokonania opłaty, chyba że taka informacja będzie zawarta już na stronie www.manualni.com  przy opisie danego szkolenia, wówczas płatność uiszczana jest w terminie 5 dni od dnia wysłania formularza zgłoszenia. Za uiszczenie opłaty w terminie uznaje się dzień uznania środków na rachunku bankowym Organizatora. 
 3. Brak uiszczenia opłaty w terminie spowoduje automatyczne usunięcie zgłoszenia Zamawiającego/Uczestnika. 
 4. W przypadku szkoleń, na które liczba miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decydować będzie kolejność uiszczenia opłaty. 
 5. Na podstawie otrzymanego i prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszenia i po uiszczeniu opłaty, Zamawiającemu/Uczestnikowi wysłane zostanie potwierdzenie udziału w szkoleniu, nie później niż 3 dni robocze od otrzymania formularza zamówienia i dokonania opłaty. 
 6. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. 

§ 5 Warunki płatności 

 1. W zamian za przeprowadzenie Szkolenia (lub gotowość jego przeprowadzenia), Organizatorowi przysługuje wynagrodzenie określone w opisie szkolenia, zwane dalej „opłatą za szkolenie” lub „opłatą”. 
 2. Podana na stronie www.manuali.com  cena jest ceną brutto. 
 3. Zamawiający/Uczestnik upoważnia Organizatora do wystawienia rachunku bez jego podpisu. 
 4. Organizator zobowiązuje się wystawić rachunek za realizację umowy w ciągu 7 dni od daty zakończenia szkolenia, a Zamawiający/Uczestnik wyraża zgodę na przesłanie mu rachunku w formie elektronicznej (pdf). 
 5. Opłata za szkolenie obejmuje udział w Szkoleniu, materiały szkoleniowe oraz 1 dyplom ukończenia szkolenia w języku polskim. Każdy dodatkowy dyplom jest odpłatny.

§ 6 Pozostałe warunki. 

 1. Szkolenia realizowane są według opisu, zamieszczonego na stronie internetowej Organizatora www.manualni.pl oraz na podstawie informacji zawartych w zgłoszeniu. 
 2. Do obowiązków Organizatora należy zapewnienie udziału wykwalifikowanego specjalisty do przeprowadzenia Szkolenia. 
 3. Organizacja godzinowa szkolenia zawarta jest w jego opisie zamieszczonym na stronie internetowej Organizatora lub przesłana będzie Zamawiającemu/Uczestnikowi po dniu potwierdzenia udziału w szkoleniu. 
 4. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany szczegółów związanych z organizacją szkolenia w terminie do 4 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Zmiany dotyczyć mogą: miejsca szkolenia (w obrębie tego samego miasta); godziny rozpoczęcia i/lub zakończenia; osoby prowadzącego zajęcia. Zmiany nie mogą dotyczyć: rodzaju i programu szkolenia; liczby godzin; wysokości opłaty za szkolenie. Poinformowanie Zamawiającego/Uczestnika o zmianach, o których mowa w zdaniu 1 i 2 niniejszego ustępu nie może stanowić przyczyny rezygnacji ze szkolenia. 
 5. Istnieje możliwość rezygnacji z udziału w szkoleniu, maksymalnie do 10 dni przed  terminem szkolenia. Informacja o rezygnacji winna zostać przesłana na adres e-mail biuro@manualni.com W przypadku prawidłowo wysłanej rezygnacji z udziału w szkoleniu, wniesiona opłata będzie podlegać zwrotowi.  
 6. Rezygnacja z udziału w szkoleniu na mniej niż 10 dni przed terminem szkolenia spowoduje zatrzymanie opłaty przez Organizatora, chyba że Zamawiający/Uczestnik wskaże inną osobę, która będzie uczestniczyć w szkoleniu zamiast Zamawiającego/Uczestnika, który ze szkolenia rezygnuje. Wówczas wniesiona opłata zostanie zaliczona na poczet opłaty za szkolenie należnej od Uczestnika zastępującego. Podając dane Uczestnika zastępującego, Uczestnik rezygnujący lub Zamawiający winien podać wszystkie te dane, do których podania zobowiązuje formularz zgłoszeniowy. 
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia do 5 dni przed terminem szkolenia, w przypadku zbyt małej liczby uczestników. Organizator samodzielnie uznaje, czy daną liczbę uczestników uzna za zbyt małą. W takim przypadku, opłaty uiszczone przez Zamawiającego/Uczestników podlegają zwrotowi, chyba że wskazany zostanie inny termin szkolenia, a Zamawiający /Uczestnik niezwłocznie zdecyduje o swoim uczestnictwie w tym szkoleniu. W takim przypadku wszystkie wniesione opłaty zostaną przeksięgowane na poczet nowego szkolenia. Informacja o odwołaniu szkolenia będzie traktowana jako oświadczenie Organizatora o rozwiązaniu umowy ze skutkiem natychmiastowym.  
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w każdym czasie,  w przypadku nagłych zdarzeń (w szczególności takich jak np. choroba prowadzącego szkolenie). W przypadku odwołania szkolenia z powodu nagłych zdarzeń, których nie dało się uniknąć, czy im zapobiec, Organizator zobowiązuje się zwrócić wpłacone opłaty/środki Zamawiającemu/Uczestnikowi, chyba że wraz z poinformowaniem Zamawiającego/Uczestnika o odwołaniu szkolenia, poda inny termin szkolenia,  a Zamawiający/Uczestnik niezwłocznie zdecyduje o swoim uczestnictwie w tym szkoleniu. W takim przypadku wszystkie wniesione opłaty zostaną przeksięgowane na poczet nowego szkolenia. Informacja o odwołaniu szkolenia będzie traktowana jako oświadczenie Organizatora o rozwiązaniu umowy ze skutkiem natychmiastowym. 
 9. O zmianach dotyczących szkolenia Organizator informował będzie Zamawiającego/Uczestnika poprzez wysłanie wiadomości e-mail lub sms na podany przy zgłoszeniu adres mailowy/numer telefonu. 
 10. W przypadku zgłoszenia się większej liczby osób do udziału w szkoleniu, niż przewiduje Organizator, tworzona jest lista rezerwowa. Osoby wpisywane są na listę rezerwową według kolejności zgłoszeń, z tym zastrzeżeniem, że osoby korzystające z dofinansowania na szkolenie z programów z Urzędu pracy, czy programów wykorzystujących środki unijne korzystają z pierwszeństwa. Od osób wpisanych na listę rezerwową nie pobiera się opłaty rezerwacyjnej. 
 11. Na terenie obiektu, w którym odbywają się zajęcia obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby będące pod wpływem alkoholu i/lub jakichkolwiek innych środków odurzających, takie osoby będą odrazu wyproszone z zajęć przez instruktora bez zwrotu opłaty za szkolenie.
 12. Organizator informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia miejsca prowadzenia zajęć. Zastrzega się, by nie pozostawiać wartościowych rzeczy bez nadzoru i zabierać takowe ze sobą na salę, w celu zminimalizowania ryzyka kradzieży oraz zgubienia cennych rzeczy. Uczestnik deklaruje, że nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania w przypadku, gdy kradzież, uszkodzenie lub zaginięcie pozostawionych na terenie placówki rzeczy nastąpi w momencie, gdy nie dochował szczególnej staranności w celu ich zabezpieczenia (zabrania ich ze sobą na salę). 
 13. Uczestnicy szkoleń ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektu, w którym prowadzone są szkolenia,
 14. Instruktor ma prawo nie wpuścić Uczestnika na zajęcia, których wcześniej nie opłacił. 
 15. W przypadku spóźnienia dłuższego niż 15 minut Instruktor ma prawo odmówić wpuszczenia Uczestnika na zajęcia. Zajęcia rozpoczynają się o godzinach wskazanych w harmonogramach. Instruktor nie czeka z rozpoczęciem zajęć na spóźnionych Uczestników.

§ 7 Własność/ prawa autorskie/ ochrona danych osobowych/oświadczenia inne   

 1. Wszystkie materiały edukacyjne przekazane przez Organizatora Uczestnikom szkolenia, stanowią własność Organizatora i chronione są prawem autorskim, 
 2. Szkolenia oraz wszystkie materiały szkoleniowe i edukacyjne objęte są ochroną wynikającą z przepisów ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 nr 90, poz. 631 t.j. z późn. zm.).
 3. Uczestnik nie jest uprawniony do nagrywania lub rejestrowania w jakikolwiek sposób przebiegu szkolenia, chyba że za uprzednią pisemną zgodą Organizatora.
 4. Uczestnik nie jest uprawniony do kopiowania, zwielokrotniania, rozpowszechniania lub do wykorzystywania w inny sposób otrzymanych materiałów szkoleniowych, video oraz z platformy szkoleniowej. Organizator zezwala na korzystanie z materiałów wyłącznie w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów, ze wskazaniem ich autora. Organizator nie zezwala na jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie materiałów przekazanych Uczestnikom szkolenia. 
 5. Zabrania się rejestrowania, utrwalania i rozpowszechniania za pomocą foto, video, czy ścieżki dźwiękowej z prowadzonego szkolenia bez zgody Organizatora. Każda próba utrwalenia zajęć, wizerunku instruktora czy innych uczestników zajęć zostanie bezwzględnie zgłaszana do Organizatora.
 6. Udostępnienie, rejestrowanie, utrwalanie i rozpowszechnianie otrzymanych materiałów szkoleniowych, video oraz z platformy szkoleniowej przez Uczestnika bez pisemnej zgody i wiedzy Organizatora spowoduje naliczenie kary pieniężnej w wysokości 50 000,00 złotych ( pięćdziesiąt tysięcy złotych )
 7. Zamawiający/ Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przekazanych danych osobowych przez Organizatora w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usług szkoleniowych, a Organizator zobowiązuje się chronić przekazane dane osobowe na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Organizator nie udostępnia zgromadzonych danych osobowych zamawiających/uczestników podmiotom trzecim, chyba, że jest to podmiot świadczący usługi na rzecz Organizatora, a Organizator zobowiązał ten podmiot do zapewnienia ochrony przekazanych danych, a przekazanie tych danych jest niezbędne do pełnego wykonania umowy na rzecz Zamawiającego/uczestnika (np. wystawienie certyfikatu). Z zastrzeżeniem zd. 1, wszelkie dane osobowe podane przez Zamawiającego/uczestnika (m.in. imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres emailowy) traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy stronami oraz do wykonania umowy. Organizator oświadcza, że dokument p.t. „Polityka bezpieczeństwa” jest do wglądu w siedzibie Organizatora. 
 8. Warunkiem dopuszczenia do szkolenia jest wypełnienie elektronicznego formularza o stanie zdrowia i zgodzie na wykorzystanie ciała/organizmu podczas szkolenia. Druk oświadczenia zostanie Uczestnikom przekazany i winien zostać przez Uczestników podpisany, najpóźniej w chwili rozpoczęcia szkolenia. Brak zgody Uczestnika na złożenie w/w oświadczeń jest równoznaczne ze zrzeczeniem się roszczeń w stosunku do Organizatora za szkody na osobie, powstałe w związku ze szkoleniem. 

§ 8 Postępowanie reklamacyjne 

  1.Zamawiający/Uczestnik ma prawo do składania reklamacji dotyczących usług 
      szkoleniowych w terminie 14 dni od daty zakończenia szkolenia. 

2.Reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej na adres Organizatora lub mailowo. Dane korespondencyjne wskazane są w §2 ust. 2 niniejszego Regulaminu. 

3.Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko zamawiającego/ uczestnika, adres zamieszkania/siedziby zamawiającego/uczestnika, przedmiot reklamacji (rodzaj szkolenia, data i miejsce przeprowadzenia szkolenia), uzasadnienie merytoryczne reklamacji, oczekiwania zamawiającego/uczestnika wobec Organizatora. 

4.Reklamacja będzie rozpatrzona w ciągu 30 dni od dnia jej doręczenia Organizatorowi. W przypadku konieczności ustalenia dodatkowych okoliczności, albo przeprowadzenia szczegółowego postępowania wyjaśniającego czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu, o czym Organizator poinformuje Zamawiającego/Uczestnika. Informacja o sposobie rozpatrzenia reklamacji będzie wysłana w takiej formie, w jakiej nastąpiło jej złożenie, przy czym za datę rozpatrzenia reklamacji będzie uznawana data wysłania informacji zamawiającemu/uczestnikowi. 

5.Reklamacja będzie pozostawiona bez rozpatrzenia jeżeli zostanie wniesiona po terminie. Jeżeli reklamacja zostanie wniesiona w terminie, ale będzie zawierać braki, Organizator wezwie zamawiającego/uczestnika do uzupełnienia reklamacji w terminie 7 dni. Jeśli zamawiający/uczestnik nie uzupełni reklamacji lub uzupełni z przekroczeniem terminu, reklamacja będzie pozostawiona bez rozpatrzenia. 

§  Zatajenie informacji

Uczestnik akceptując regulamin oświadcza, że nie ma jakichkolwiek ograniczeń, które mogłyby spowodować, że instruktor będzie zobowiązany poświęcić mu więcej uwagi tj. niedosłuch, brak zdolności widzenia, poruszanie się na wózku. Jeśli takie istnieją, uczestnik skontaktuje się z organizatorem przed zapisem, w przeciwnym razie organizator może odmówić uczestnictwa, bez zwrotu zaliczki.

§ 10 Zmiany regulaminu 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji regulaminu. Informacja o zmianach w regulaminie, każdorazowo pojawi się w Aktualnościach na stronie www.manualni.com 
 2. Zamawiającego/Uczestnika obowiązuje Regulamin o treści aktualnej na dzień wysłania przez Organizatora potwierdzenia udziału w szkoleniu. 

§ 11 Postanowienia końcowe 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie www.manualni.com  i zostaje wprowadzony na czas nieoznaczony. 
 2. Wszelkie spory wynikłe strony zobowiązują się rozstrzygnąć w drodze negocjacji. W przypadku braku porozumienia, strony zgodnie poddają ewentualne spory pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego według siedziby Organizatora.  

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z niej, wyrażają Państwo zgodę na zamieszczanie plików cookies na swoim urządzeniu. Więcej informacji w naszej Polityce Prywatności.

Akceptuję